hkeasychat.com

男友成日發脾氣想分手 - 香港交友討論區
 找回密碼
 立即註冊12下一頁

男友成日發脾氣想分手

匿名 發表於 2021-5-30 07:39 PM
成日一啲嘢就發脾氣,無表面鬧但係black面我受夠了又唔肯拖fake開隻手又成日唔講嘢好恐怖
為食666發表於 2021-5-30 07:40 PM
佢發脾氣時你學佢一樣咁對翻佢
匿名 發表於 2021-5-30 07:41 PM
走啦唔好忍啦
匿名 發表於 2021-5-30 07:42 PM
拍拖都咁,結婚仲得了
匿名 發表於 2021-5-30 07:43 PM
搵個個呢度有好多人唔會發你脾氣
匿名 發表於 2021-5-30 07:45 PM
愛就要忍除非打
匿名 發表於 2021-5-30 08:10 PM
可能冇乜friend嘅人就會成日小小事就黑面
匿名 發表於 2021-5-30 08:12 PM
同樓主差唔多,不過係會無啦啦唔理我
唔知係咪男仔都有經期
匿名 發表於 2021-5-30 08:14 PM
通常e啲情況我唔會諗分手住,做啲佢鍾意嘅嘢再唔得先同佢講唔like咁咁咁...
匿名 發表於 2021-5-30 08:14 PM
匿名者 發表於 2021-5-30 08:14 PM
通常e啲情況我唔會諗分手住,做啲佢鍾意嘅嘢再唔得先同佢講唔like咁咁咁...
...

樓主應該都係唔係好鍾意佢男朋友
12下一頁

香港交友討論區

男友成日發脾氣想分手 -END- 

hkeasychat.com 香港交友討論區


GMT+8, 2022-10-7 02:12 AM

快速回復 返回頂部 返回列表